Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Cazinu

JAVNI OGLAS

04.09.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U CAZINU

Broj:020-0-SU-20-000295 -I

Datum: 04.09.2020.godine

 

            Po ovlaštenju iz odredbe člana 31. Zakona o sudovima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj:38/05 i 22/06,63/10,72/10,7/13 i 52/14 ), a na osnovu odredaba člana 73. i 75. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik USK-a“, broj: 14/17), kao i  Odluke o prijemu u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme (Broj:020-0-Su-20-000295 od 03.09.2020.godine), predsjednik suda, o b j a v l j u j e

 

 J A V N I  O G L A S

za popunu radnih mjesta namještenika

u Općinskom sudu u Cazinu

 

 

I  NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

 

01.Viši referent za upravljanje predmetima u prekršajnom odjeljenju ;

                       1 (jedan) izvršioc; na neodređeno vrijeme

 

02. Viši referent -Daktilograf;  2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme

 

 

II OPIS POSLOVA

 

01./Viši referent za upravljanje predmetima u prekršajnom odjeljenju/

-       u prekršajnom postupku obavlja sve poslove upisničara po manuelnom sistemu vođenja upisnika, a koji poslovi se odnose na formiranje predmeta, unose podataka u upisnike o predmetu, postupanje sa predmetima po naredbi sudije, ažuriranje predmeta, davanje informacija o predmetu, rad na upisniku ručno ili elektronski na način predviđen Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju.

-       registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta odnosno faze, kako one koji su predati lično tako i one pristigle poštom;

-       izdaje potvrdu o prijemu;

-       kreira omot spisa sa CMS naljepnicom;

-       predaje novoformirani predmet višem referentu za upravljanje predmetima;

-       predaje sve registrovane podneske referentu za upravljanje predmetima kako bi ih ovaj uložio u spise;

-       pruža strankama informacije o njihovim  predmetima, na način da se ne povrjeđuje tok i rješavanje predmeta;

-       prati kretanje spisa kroz upisnike ili elektronski

-       uvodi u imenik (ručno ili elektronski) podatke o naplati novčanih kazni ttoškova krivičnog postupka ili drugih izrečenih mjera ili kazni;

-       daje informacije strankama na osnovu podataka kojima raspolaže u upisnicima ili bazi podataka;

-       postupa po naredbama sudija vezano za spise, a u skladu sa pravilima o elektronskom upravljanju predmetima ili manuelno u dijelu suda gdje se ne primjenjuje CMS;

-       rukuje pečatom suda za koje rukovanje mu se izdaje posebno rješenje na način kako je utvrđeno u rješenju o rukovanju pečatom;

-       vodi evidenciju predmeta (manuelno i elektronski) o predmetima upućenim drugim sudovima i prati njihovo vraćanje;

-       izdaje uvjerenja i potvrde za koje dobije ovlaštenja od predsjednika suda,

-       obavlja i druge poslove vezane za rad pisarnice po nalogu predsjednika suda, sekretara suda i šefa pisarnice;

 

02./Daktilograf/

-       vrši sve poslove koji su mu sistemski dodijeljeni kroz režim rada CMS-a, odnosno koje mu preko zadataka i naredbi korištenjem istog sistema-delegira sudija sa kojim radi.

-       obavlja poslove vođenja zapisnika na ročištima, raspravama i pretresima u zgradi suda ili van nje;       

-       radi sa sudijom na poslovima izrade odluka po diktatu i prepisivanja sudskih odluka, poslovima pošte i izrade kraćih dopisa po uputstvima i naredbama sudije na računaru;

-       postupa po naredbama sudije u vezi spisa, sređuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodjeljeni u rad;

-       ažurira akte po već ubačenim primjercima u sistemu uz nadzor sudije ili stručnog saradnika;

-       vrši sve poslove koji su mu sistemski dodijeljeni  kroz režim rada CMS-a, odnosno koje mu preko zadataka i naredbi korištenjem istog sistema-delegira sudija sa kojim radi;

-       vrši kucanje po diktatu i prepisu na računaru;

-       vrši prepise audio-snimaka sa obavljenih glavnih pretresa, a po obavljenoj obuci, učestvuje i na glavnim raspravama kao tehnički operator na uređajima za audio snimanja suđenja;

-       vrši poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za čiju dostavu nije zadužen viši referent za upravljanje predmetima;

-       vrši umnožavanje materijala u vezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehničkom uređaju za tu svrhu;

-       pomaže sudiji u izradi izvještaja i drugih akata;

-       dostavlja spise na otpremu višem referentu za otpremu

-       obavlja poslove za  stručnog saradnika na referatu sa kojima su ovi zaduženi po Zakonu i Pravilniku

III   OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI

 

-          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-          da je stariji od 18 godina,

-          da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

-          da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme potreban za obavljanje radnog     mjesta  prema Pravilniku,

-          da u posljednje dvije godine nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat          disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH,

-          da nije obuhvaćeno odredbom člana IX  1. Ustava BIH,

-          da se ne vodi krivični postupak protiv tog lica,

 

 

 

IV POSEBNI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI

 

01./Viši referent za upravljanje predmetima u prekršajnom odjeljenju/

 

-          SSS - IV stepen, Gimnazija ili Tehnička škola (ekonomskog ili drugog tehničkog smjera) .

-          najmanje  10 (deset) mjeseci radnog iskustva nakon sticanja srednje školske spreme;

-          položen stručni ispit za namještenike,

-          poznavanje rada na računaru;

 

 

02./Viši referent -Daktilograf/

-   SSS-IV stepen, Gimnazija ili Tehnička škola (ekonomskog ili drugog tehničkog           smjera):

      -  najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva nakon sticanja srednje školske              spreme,

      -     poznavanje rada na računaru,

      -     položen stručni ispit za namještenike.

 

NAPOMENA : Za poziciju radnog mjesta 02.Viši referent-Daktilograf,  kandidati podliježu obaveznom testiranju:poznavanje rada na računaru.

 

IV POTREBNI DOKUMENTI:

 

Uz PRIJAVU  sa biografijom na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 

      -     diploma/svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,

      -     izvod iz matične knjige rođenih,

      -     uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

      -     dokaz o radnom iskustvu u struci nakon završene srednje škole,

      -     uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne         službe,

      -     uvjerenje-certifikat od ovlaštenog pravnog lica o poznavanju rada na računaru,

      -     ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog             oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom       nivou vlasti u   Federaciji BiH, odnosno u BiH (ne starija od 3 mjeseca),

      -     ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom čl.IX.1.Ustava BiH (ne          starija od 3 mjeseca)     i   
      -     
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne       starije od 3 mjeseca).

 

NAPOMENA :

 

Ukoliko kandidati za vrijeme oglasne procedure za prijem u radni odnos nemaju položen stučni ispit,mogu se prijaviti na oglas i primiti u radni odnos,ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos,sukladno odredbi člana 80.stav 4. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu.

 

Izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti od nadležne zdravstvene ustanove – u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog oglasa.

 

IV ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS :

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa na službenoj internet stranici suda. Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

 

OPĆINSKI SUD U CAZINU

Ul. Dr.Irfana Ljubijankića 12

77 220  Cazin, sa naznakom

„Prijava na Javni  oglas“.

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

                                                                                           PREDSJEDNIK SUDA

                                                                       Mirsad Hairlahović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Logo-vstv.dll.jpg