Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Cazinu

Odluka o dodjeli Ugovora u postupku direktnog sporazuma za CMS omote Avg.2020

21.08.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO- SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD CAZIN 

Broj: 020-0-Su-20-000263 - II

Cazin, 21. 08. 2020. godine

 

                Na osnovu člana 87.stav 3. 90.,a u vezi sa odredbama čl.3.,čl.15. i 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14), kao i na  na osnovu odredaba člana 1., 2.,3.,4.,5. i 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općinskog suda u Cazinu (Br:020-0-SU-15-000078 od 12.02.2015 godine),te u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma (Br: 020-0-SU-000263 od 21.08.2020. godine), predsjednik suda, dana 21.08. 2020 .godine, d o n o s i ,

O D L U K U

o dodjeli  ugovora u postupku direktnog sporazuma

 

 

Član 1.

PRIHVATA SE ponuda ponuđača “GRAFIČAR”, doo Bihać, Plješevička 2D,Bihać,dostavljene dana 28.07.2020. godine ovome sudu za nabavku “CMS” omota  (u iznosu do 6.000,00 KM – bez PDV-a,) i to  po specifikaciji navedenoj u zahtjevu za dostavljanje ponuda /koji ponuđač je na osnovu prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom/, zbog čega se istom ponuđaču dodjeljuje Ugovor.

 

Član 2.

PRIHVATA SE cijena ponude za nabavku “CMS” omota (kao i Zk omota), a po dostavljenoj i pisanoj ponudi dobavljača DOO “GRAFIČAR” iz Bihaća, odnosno ponuđene ukupne cijene u iznosu od 5.175,00 KM (po traženoj specifikaciji za “CMS” i ZK omote ),odnosno ukupno sa PDV-om:  6.054,75 KM.

 

Član 3.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis ponuđaču “GRAFIČAR”, doo Bihać, u roku od 7 (sedam) dana, od dana donošenja ove Odluke.

 

 

Član 4.

U smislu odredbe člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općinskog suda u Cazinu, sa gore navedenim ponuđačem će se  zaključiti poseban ugovor i primijeniti propisi iz oblasti javnih nabavki i obligaciono-pravnih odnosa.

 

Član 5.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se sekretar suda.   

 

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Web stranici suda.

 

 

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                     Mirsad Hairlahović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh