Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Cazinu

Odluka o dodjeli Ugovora u postupku direktnog sporazuma za tonere i ost.kompj.mat. Juni 2020

17.06.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO- SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD CAZIN 

Broj: 020-0-Su-20-000195 - II

Cazin, 17. 06. 2020. godine  

                Na osnovu člana 87.stav 3. 90.,a u vezi sa odredbama čl.3.,čl.15. i 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14), kao i na  na osnovu odredaba člana 1., 2.,3.,4.,5. i 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općinskog suda u Cazinu (Br:020-0-SU-15-000078 od 12.02.2015 godine),te u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma (Br: 020-0-SU-20-000195 od 02.06.2020. godine), predsjednik suda, dana 17.06. 2020 .godine, d o n o s i ,

                                                                     O D L U K U

o dodjeli  ugovora u postupku direktnog sporazuma

Član 1.

PRIHVATA SE ponuda ponuđača “CPU”, doo Cazin, Jošani bb ,dostavljene dana 12.06.2020. godine ovome sudu za nabavku tonera i ostalog kompjuterskog materijala i to  po specifikaciji navedenoj u zahtjevu za dostavljanje ponuda /koji ponuđač je na osnovu prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom/, zbog čega se istom ponuđaču dodjeljuje Ugovor.

                                                                           Član 2.

PRIHVATA SE cijena ponude za nabavku tonera i ostalog kompjuterskog materijala po dostavljenoj i pisanoj ponudi dobavljača DOO “CPU” iz Cazina, odnosno ponuđene ukupne cijene u iznosu od 3.643,34, KM (po traženoj specifikaciji tonera i ostalog kompjuterskog materiijala ),odnosno ukupno sa PDV-om:  4.262,71 KM.

Član 3.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis ponuđaču “CPU”, doo Cazin, u roku od 7 (sedam) dana, od dana donošenja ove Odluke. O rezultatima postupka javne nabavke (direktnog sporazuma), u istom roku će se obavijestiti i drugi ponuđač,koji je dostavio ponudu:

  1. Ponuđač: “Grafičar” doo ,Plješevička 2D,Kamenica ,  77 204  Bihać ;  

Član 4.

U smislu odredbe člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općinskog suda u Cazinu, sa gore navedenim ponuđačem će se  zaključiti poseban ugovor i primijeniti propisi iz oblasti javnih nabavki i obligaciono-pravnih odnosa.

Član 5.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se sekretar suda.     

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Web stranici suda.

                                                                                                              PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                Mirsad HairlahovićVijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh