Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Cazinu

Odluka o dodjeli Ugovora u postupku direktnog sporazuma za lož ulje Juni 2020

16.06.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO- SANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD CAZIN 
Broj: 020-0-Su-20-000194 - II
Cazin, 16. 06. 2020. godine  

                Na osnovu člana 87.stav 3. 90.,a u vezi sa odredbama čl.3.,čl.15. i 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14), kao i na  na osnovu odredaba člana 1., 2.,3.,4.,5. i 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općinskog suda u Cazinu (Br:020-0-SU-15-000078 od 12.02.2015 godine),te u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma (Br: 020-0-SU-20-000194 od 02.06.2020. godine), predsjednik suda, dana 16.06. 2020 .godine, d o n o s i , 

O D L U K U

o dodjeli  ugovora u postupku direktnog sporazuma 

Član 1.

PRIHVATA SE ponuda ponuđača “DURIĆ”, doo Cazin, Ćoralići bb ,dostavljene dana 12.06.2020. godine ovome sudu za nabavku lož-ulja (u iznosu do 6.000,00 KM – bez PDV-a, i to u  količini od 5.163 litara sa cijenom po 1.lit. 1,162 KM /koji ponuđač je na osnovu prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom/, zbog čega se istom ponuđaču dodjeljuje Ugovor. 

Član 2.

PRIHVATA SE prijedlog jedinične cijene kao i količina lož ulja po priloženoj,tj.dostavljenoj i pisanoj ponudi dobavljača DOO “DURIĆ” iz Cazina, odnosno ponuđene jedinične cijenu u iznosu od 1,162 KM po jednom litru bez PDV-a  (ukupno:5.163,50 litara  X  1,162 KM  =  6.000,00),odnosno (ukupno sa PDV-om: 7.020,00 KM).

Član 3.

Prijedlog Ugovora o nabavci  dostavit će se na potpis ponuđaču “DURIĆ”, doo Cazin, u roku od 7 (sedam) dana, od dana donošenja ove Odluke. O rezultatima postupka javne nabavke (direktnog sporazuma), u istom roku će se obavijestiti i drugi ponuđač,koji je dostavio ponudu:

  1. Ponuđač: “EUROJET” doo ,Ćoralići bb bb ,77 220 Cazin ;  

Član 4.

U smislu odredbe člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općinskog suda u Cazinu, sa gore navedenim ponuđačem će se  zaključiti poseban ugovor i primijeniti propisi iz oblasti javnih nabavki i obligaciono-pravnih odnosa.

Član 5.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se sekretar suda.     

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Web stranici suda.                                                                                                                                                                                                                                                                                PREDSJEDNIK SUDA

                        Mirsad HairlahovićVijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh