Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Cazinu

Odluka o organizaciji rada Opcinskog suda u Cazinu povodom epidemioloske situacije u BIH (COVID-19)

07.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U CAZINU

Broj: 020-0-SU-20-000162

Cazin, 07.05.2020.godine

             Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u F BiH (Sl. Novine FbiH broj 38/05) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju sudova (Sl. Glasnik broj 57/08 i 66/12), Odluke VSTV-a broj 08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020.godine Predsjednik suda donosi sljedeću  

O D L U K U

o organizaciji rada Općinskog suda u Cazinu

povodom epidemiološke situacije u BIH

(COVID-19) 

  1. Ulazak u sud odnosno u prijemnu kancelariju i ZK Ured strankama nije dozvoljen, a stranke će kontakt sa pisarnicom i ZK uredom ostvariti telefonom, e-mailom ili eventualno putem recepcije suda koji će njihov zahtjev primiti na ulazu u sud i proslijediti u Pisarnicu ili ZK ured.
  2. Radno vrijeme Općinskog suda u Cazinu u narednom periodu je od 07,30 – 16,00 sati, a petkom od 07,30 – 15,30 sati.
  3. Glavni pretresi i sva druga ročišta u krivičnim i prekršajnim predmetima se imaju zakazati i održavati u krivičnoj sudnici prema rasporedu koji će sačiniti predsjednik krivično – prekršajnog odjeljenja.
  4. Ročišta u građanskim predmetima se imaju zakazivati u skladu sa odlukama nadležnih tijela vezano za epidemiološku situaciju.Raspored ročišta radi socijalne distance i kretanja stranaka po pozivu u sud će koordinirati predsjednik građanskog odjeljenja.
  5. Ročišta u izvršnim predmetima kao i vanparničnim predmetima će se zakazivati u skladu sa odlukama nadležnih tijela vezano za epidemiološku situaciju.Raspored ročišta radi socijalne distance i kretanja stranaka po pozivu u sud će koordinirati predsjednik izvršnog odjeljenja.

Sudski izvršitelji će sa radom na terenu otpočeti od 11.05.2020.godine. 

  1. Ostavlja se mogućnost rada sudija od kuće uz saglasnost predsjednika odjeljenja i izvještaj o radu na predmetima za konkretni dan kada sudija najavi da ima predmete na kojima može raditi od kuće. 

            ZK ured će raditi u punom sastavu s tim da se zadržava mogućnost rada ZK referenata od kuće uz prezentaciju izvještaja do kraja maja 2020.godine.

            Pisarnica suda će raditi u punom sastavu. 

            Recepcija (Portirnica) suda će raditi prema utvrđenom radnom vremenu a prijem zahtjeva za ZK ured i pisarnicu od 08,00 – 13, 00 sati. 

            Upisnik prekršaja će raditi ponedjeljkom i četvrtkom od 08,00 – 13,00 sati a u hitnim slučajevima svakog radnog dana.            

            Sud će obezbijediti zaštitna sredstva (korito za dezinfekciju obuće na ulazu u zgradu suda i odjeljenja za prekršaje, dezinfekciona sredstva za ruke u ulazu u zgradu, zaštitne maske i rukavice za sudije i uposlenike i ostala sredstva.            

            Sud će obezbijediti toplomjer za mjerenje temperature na ulazu u pravosudnu instituciju za uposlenike i stranke po pozivu suda na pretrese ili ročišta 

            Ova Odluka će biti izmijenjena u slučaju promijenjenih okolnosti. 

            Odluka stupa na snagu dana 11.05.2020.godine i ostaje na snazi do 01.06.2020.godine ili izmjenjenih okolnosti.                                    

                                                                              PREDSJEDNIK SUDA

  Mirsad Hairlahović

 

Dostavljeno:

-       Svim sudijama i uposlenim.

-       Kantonalnom tužilaštvu

-       Predsjednici Kantonalnog suda

-       VSTV-u

-       Web stranica suda

-       Na ulaznim vratima zgrade sudaVijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Odluka o imenovanju dodatnog sudca.jpg