Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Cazinu

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

Nadležnost suda

 

Općinski sud u Cazinu mjesno je nadležan za teritoriju općine Cazin.

Općinski sud u Cazinu stvarno je nadležan za suđenje:

1)                   u krivičnim  predmetima: 

A.                  da u prvom stepenu sudi

-                      za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna   zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,

-                      za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost osnovnog suda,

-                      za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud,

-                      u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

B.                  da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

C.                  da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

 

2)                         građanskim predmetima:

A.                        u svim građanskim sporovima  i

B.                        u vanparničnom postupku

 

3)                         drugim predmetima

A.                        da sprovodi izvršni postupak,

B.                        da određuje mjere obezbjeđenja,

C.                        da obavlja zemljišnoknjižne poslove,

D.                        da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,

E.                        da vrši druge poslove određene zakonom

 

Nadležnost, unutarnje uređenje i rad suda regulirani su Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Sl. Novine Federacije BiH“ broj: 38/05 i 22/06).

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Slika