Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Cazinu

Plan nabavki za 2020.godinu

20.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U CAZINU

Broj: 020-0-SU-20-000181-1

Cazin, 20.05.2020.godine


Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 38/05,22/06,63/10,72/10 i 7/13), člana 17 Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i usvojenog Budžeta USK-a za 2020. godinu ( Službeni glasnik USK br. 07/20) predsjednik suda donosi :


PLAN NABAVKI ZA 2020. GODINU

Član 1.
Ovim Planom nabavki definiše se koje su to robe i usluge koji će biti predmet nabavki Općinskog suda u Cazinu u 2020. godini .

Član 2.
Za potrebe suda u 2019. godini, izvršit će se nabavka slijedećih roba i usluga:


Član 3.

Općinski sud u Cazinu će izvršiti prilagođavanje plana nabavki za 2020. godinu nakon usvajanja rebalansa Budžeta USK-a.

Član 4.

Plan se može mijenjati u skladu sa potrebama Općinskog suda u Cazinu.

Član 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici suda.

Predsjednik suda

Mirsad Hairlahović
Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

PLAN JAVANIH NABAVKI 2020

Prateće fotografije

Nova verzija Sistema za automatsko upravljanje sudskim predmetima

Odluka o imenovanju dodatnog sudca.jpg